Friday, January 4, 2008

Sabi ng Dios: Ipagtanggol ang Mga Sanggol

Mga Kawikaan 31:8-9
"Ipagtanggol mo ang mga di makalaban, ipaglaban ang kanilang karapatan.
Ipahayag mo nang malinaw ang katotohanan at ang katuwiran, at igawad ang katarungan sa api at mahirap."

Mga Kawikaan 24:11-12
"Tulungan mo at iligtas ang hinatulang mamatay nang walang katarungan.
Kapag sinabi mong, "Wala akong pakialam sa taong iyan," ito'y hindi mo maikakaila sa Diyos na nakakaalam ng laman ng iyong puso. Alam ito ng Diyos na nakatunghay sa iyo. Pagbabayarin niya ang tao ayon sa ginawa nito."