Thursday, January 31, 2008

Si NR: Patotoo ng Isang Taong Sinubukang Ipalaglag ng Kanyang Ina

Si NR ay isang babaeng 21 taong gulang. Nagtapos na siya bilang nars sa isang kolehiyo sa Zamboanga. Si NR ay nagmula sa isang broken family. Ang kanyang nanay at tatay ay hiwalay na. Si NR ay panganay na anak. Mga ilang taong nakaraan ay may nalaman siyang lihim tungkol sa kanyang nakaraan.

Minsa'y nagaaway ang kanyang magulang at nagsisigawan, nang sumbatan ng kanyang nanay ang kanyang tatay, na hindi sana sila magpapakasal kung hindi siya nabuntis. At sa pagkakataong ito isinumbat din ng nanay niya na sinubukan na niyang ipalaglag si NR sa pamamagitan ng pag-inom ng pampapalaglag na gamot, at ng paglagay ng pampalaglag sa kanyang genital area, ngunit si NR ay kumapit at siya'y naipanganak niya din.

Narinig ni NR ang lahat ng usapin ng kanyang mga magulang. Bagamat napakasakit malaman ang kanyang narinig, at nalaman pa niya ito nang siya ay may kaisipan at pagiintindi na, nais magpatotoo si NR na nakayanan niya ang lahat ng ito dahil sa kanyang personal na relasyon sa Panginoong Jesus. Napatawad na ni NR ang kanyang magulang dahil sa pagmamahal ng Panginoon. Ang pagpapatawad na natanggap ni NR sa Panginoong Jesus para sa kanyang kasalanan ay ang siyang nagbigay-lakas kay NR para patawarin niya ang kanyang magulang.

Walang pagmumuhi or paghihinagpis ang nararamdaman ni NR ngayon. Dahil sa pagmamahal ng Panginoon ay bumubukal dina ng pagmamahal sa puso ni NR. Dahil sa kapatawaran ni Jesus nakakapagpatawad si NR.


Nawa'y inyo ding makilala ang Panginoong Jesus bilang inyong Panginoon at Tagapagligtas. Nawa'y maging inspirasyon sa inyo ang istoryang ito tungkol kay NR. Binigyan niya ako ng pahintulot na ilagay ang kanyang patotoo sa blog na ito upang malaman ng lahat na ang kalayaan mula sa galit at sa unforgiveness o di pagpapatawad ay posible dahil sa pagmamahal at pagpapatawad na galing sa Diyos. At isipin din sana natin na kung nalaglag nga si NR noon ay wala sana siya sa mundong ibabaw ngayon. Ngunit may plano ang Diyos sa kanya. Ngayon ay masigasig siyang tumutulong sa akin sa pro-life ministry na ito na binigay ng Diyos sa amin.