Friday, January 4, 2008

Tatlong Babae (Tagalog Translation of "Three Women")

Mula sa Pro-life Tool Kit website:

TATLONG BABAE( THREE WOMEN)Ang pagbubuntis ng tatlong babae maraming siglo nang nakaraan ay siyang nagbago sa mga kasaysayan ng mundo. Ang tatlong babaeng ito ay si Ana, si Elisabet, at si Maria.Si Ana: si Ana ay hindi magkaanak- hanggang binago ng Dios ang lahat1 Samuel 1:1-3, 5, 9-11, 17, 20: (1)May isa ngang lalaki na taga Ramathaim,…at ang pangalan niya'y Elcana… (2) At siya'y may dalawang asawa; ang pangalan ng isa'y Ana… si Ana ay walang anak (3) At ang lalaking ito ay umaahon sa taon-taon mula sa kaniyang bayan upang sumamba at maghain sa Panginoong Dios…(5) si Ana ay binibigyan niya ng ibayong bahagi: sapagka't minamahal niya si Ana, bagaman sinarhan ng Panginoon ang kaniyang sinapupunan…(9) Sa gayo'y bumangon si Ana pagkatapos na makakain sila sa Silo at pagkatapos na sila'y makainom. Ngayo'y si Eli na saserdote ay nakaupo sa upuan niya sa haligi ng pintuan ng templo ng Panginoon.(10) At siya'y nanalangin sa Panginoon ng buong paghihinagpis ng kaluluwa, at nanalangin nang taimtim.(11) At siya'y nanata ng isang panata, at nagsabi, Oh Panginoong Dios, kung tunay na iyong lilingunin ang pagkapighati ng iyong lingkod, at aalalahanin mo at hindi mo kalilimutan ang iyong lingkod, kundi iyong pagkakalooban ang iyong lingkod ng anak na lalaki, ay akin ngang ibibigay sa Panginoon sa lahat ng araw ng kaniyang buhay…”(17) sumagot si Eli, at nagsabi, Yumaon kang payapa: at ipagkaloob nawa sa iyo ng Dios ng Israel ang iyong hiling na hinihingi mo sa Kanya…” (20) At nangyari, nang sumapit ang panahon, na si Ana ay naglihi, at nanganak ng isang lalaki; at tinawag ang pangalan niya na Samuel, na sinasabi, Sapagka't aking hiningi siya sa Panginoon.Si Elisabet: Si Elisabet ay hindi magkaanak- at lumipas na ang panahon na siya’y maaari pang mabuntis – hanggang binago ng Dios ang lahat.

Lucas 1:5, 7, 11, 13-17, 24-25 (5)Nagkaroon ng isang saserdoteng ang ngala'y Zacarias at ang naging asawa niya ay isa sa mga anak na babae ni Aaron, at ang kaniyang ngala'y Elisabet…(7) At wala silang anak, sapagka't baog si Elisabet, at sila'y kapuwa may pataw ng maraming taon(11)At nagpakita sa kaniya ang isang anghel ng Panginoon…(13) Datapuwa't sinabi sa kaniya ng anghel, Huwag kang matakot, Zacarias: sapagka't dininig ang daing mo, at ang asawa mong si Elisabet ay manganganak sa iyo ng isang anak na lalake, at tatawagin mong Juan ang kaniyang pangalan .(14)At magkakaroon ka ng ligaya at galak; at marami ang maliligaya sa pagkapanganak sa kaniya. (15) Sapagka't siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon, at siya'y hindi iinom ng alak ni matapang na inumin; at siya'y mapupuspos ng Banal na Espiritu , mula pa sa tiyan ng kaniyang ina. (16) At marami sa mga anak ni Israel, ay papagbabaliking-loob niya sa Panginoon na kanilang Dios. (17)At siya'y lalakad sa unahan ng kaniyang mukha na may espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang papagbaliking-loob ang mga puso ng mga ama sa mga anak, at ang mga suwail ay magsilakad sa karunungan ng mga matuwid, upang ipaglaan ang Panginoon ng isang bayang nahahanda. ,,,(24)At pagkatapos ng mga araw na ito ay naglihi ang kaniyang asawang si Elisabet; at siya'y lumigpit ng limang buwan, na nagsasabi, (25) Ganito ang ginawa ng Panginoon sa akin sa mga araw nang ako'y tingnan niya,…”

Si Maria: Si Maria ay isang birhen, ipinangakong ipapakasal kay Jose.

Mateo 1:18-23 Ang pagkapanganak nga kay Jesucristo ay ganito: Nang si Maria na kaniyang ina ay magaasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungang siya'y nagdadalang-tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. (19) At si Jose na kaniyang asawa, palibhasa'y lalaking matuwid, at ayaw na ihayag sa madla ang kaniyang kapurihan, ay nagpasiyang hiwalayan siya ng lihim. (20) Datapuwa't samantalang pinagiisip niya ito, narito, ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kaniya sa panaginip, na nagsasabi: Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa: sapagka't ang kaniyang dinadalang-tao ay sa Espiritu Santo. (21) At siya'y manganganak ng isang lalake; at ang pangalang itatawag mo sa kaniya'y JESUS; sapagka't ililigtas niya ang kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan. (22) At nangyari nga ang lahat ng ito, upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, na nagsasabi, (23) Narito, ang dalaga'y magdadalang-tao at manganganak ng isang lalake, At ang pangalang itatawag nila sa kaniya ay Emmanuel; na kung liliwanagin, ay sumasa atin ang Dios.

Ang Kabuluhan ng Mga Buhay ng Tatlong Babaeng Ito Para sa Mga Sumunod na Salinlahi: Ang tatlong Israelitang babaeng ito na siyang nabuhay ilang siglong nakaraan ay mistulang mga pangkaraniwang babae lamang, Ngunit silang lahat ay nakinig at nagtalima sa Dios, at ang kanilang pagsunod ay nagbago sa kasaysayan ng mundo at sa buhay ng daan-daang milyong tao.
  • Magkakadugtong ang mga buhay ng kanilang mga anak:Ang anak ni Ana, si Samuel, ang nagpahid ng langis kay David bilang pagtalaga sa kanya na hari ng Israel ayon sa utos ng Panginoon .
  • Mula sa angkan ni David nanggaling ang Panginoong Jesus.
  • Ang anak ni Elisabet, si Juan , ang nagbautismo sa Panginoong Jesus at inihayag niya sa Israel na si Jesus ang “kordero ng Dios, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. “
  • Ang anak ni Maria ay ang ating Panginoong Jesus, ang bugtong na anak ng Dios, ang Mesias at tagapagligtas ng sangkatauhan.
  • Tinanggap ng tatlong babaeng ito ang kanilang pagbubuntis nang may pasasalamat.
  • Bagamat alam nating hindi papayagan ng Dios na ito’y mangyari, isipin na lang natin kung ano sana ang nangyari kung naisip na magpalaglag o nagpalaglag ang mga babaeng ito. Silang tatlo ay may dahilang magpalaglag ayon sa pag-iisip ng mundo ngayon. Si Ana at Elisabet ay masyado nang matanda para magbuntis, at si Maria naman ay birhen at hindi pa kinakasal kay Joseph nang siya ay magdalang-tao dahil sa Banal na Espiritu. Noong panahon ni Maria, kamatayan ang parusa sa babaeng nabuntis bago ikasal.

Ang Dios ay may plano para sa buhay ni Samuel, ni Juan, at ng Panginoong Jesus, bago pa sila ipinanganak. Kahit sa panahon ngayon, ang Dios ay may plano para sa bawat sanggol na hindi pa naipapanganak. Hindi natin dapat palitan ang plano ng Dios sa mga sanggol na ito sa pamamagitan ng pagpapalaglag.